Deze site is verplaatst naar: www.verpleegkunde.net

 

ROLLEN- EN RELATIESPATROON


Anticiperende rouw

Definitie:
Verwachte verstoring van een vertrouwd patroon of significante relatie (mensen, bezittingen, werk, status, huis, idealen, of lichaamsdelen en -functies).


Dysfunctionele rouw

Definitie:
Bijzonder langdurig rouwproces (onverwerkte rouw) of bijzonder hevig rouwproces in verband met verlies of verandering (feitelijk of vermeend) in het relatiepatroon (mensen, bezittingen, werk, status, huis, idealen, lichaamsdelen en -functies enz.).


Verstoorde rolvervulling (specificeer)

Definitie:
Verandering in, conflict tussen of ontkenning van rolverantwoordelijkheden of onvermogen om bepaalde rolverantwoordelijkheden te dragen (specificeer verandering; dit is een ruime taxonomische categorie).


Onopgelost onafhankelijkheid-afhankelijkheidsconflict

Definitie:
Gebrek aan oplossingen voor de behoefte aan en wens tot afhankelijkheid/onafhankelijkheid wanneer (therapeutische, ontwikkelingsbepaalde of sociale) onafhankelijkheid/afhankelijkheid wordt verwacht.


Sociale afwijzing

Definitie:
Toestand van alleen zijn die de cliŽnt als negatief of bedreigend en als opgelegd door anderen ervaart.


Sociaal isolement

Definitie:
Gevoel van alleen zijn dat wordt toegeschreven aan een interpersoonlijke interactie die onder het niveau ligt dat gewenst of vereist is voor het persoonlijk welzijn.


Inadequate sociale interactie

Definitie:
Onvoldoende of overmatige kwantiteit of ondoelmatige kwaliteit van de sociale omgang.


Afwijkende groei en ontwikkeling in sociale vaardigheden (specificeer)

Definitie:
Afwijking van leeftijdsnormen wat betreft de verwerving van sociale vaardigheden.


Hervestigingssyndroom

Definitie:
Lichamelijke en psychosociale problemen ten gevolge van overplaatsing/verhuizing naar een andere omgeving.


Gewijzigde gezinsprocessen (specificeer)

Definitie:
Onvermogen van een gezin (huishouden) om te voorzien in de behoeften van de gezinsleden, de gezinsfuncties te vervullen of de voor wederzijdse groei en ontwikkeling benodigde communicatie in stand te houden.


Gewijzigde gezinsprocessen: alcoholmisbruik

Definitie:
Chronische ontregeling van de psychosociale, geestelijke en fysiologische functies van het gezin, wat leidt tot conflicten, ontkenning van problemen, weerstand tegen verandering, ineffectieve probleemoplossing en een reeks zichzelf instandhoudende crises.


Ouderschapstekort (specificeer tekort)

Definitie:
Onvermogen van ouder(s)/verzorger(s) om een omgeving te scheppen die bevorderlijk is voor een optimale groei en ontwikkeling van een ander. (Het is normaal dat ouders zich na de geboorte van een kind aan de nieuwe situatie moeten aanpassen. Dit is een ruime taxonomische categorie; specificeer het type tekort.)


Dreigend ouderschapstekort (specificeer)

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor een verstoring in het proces van aanpassing aan het ouderschap voor of na de geboorte van het kind (specificeer type tekort).


Ouderrolconflict

Definitie:
Verwarring en conflicten van (een van de) ouders over de ouderrol in reactie op een crisis.


Zwakke ouder-kindhechting

Definitie:
Verstoring van het interactieve proces tussen ouder/significante ander en zuigeling dat de ontwikkeling van een beschermende en koesterende wederzijdse relatie tussen hen moet bevorderen.


Dreigende verstoring van de ouder-kindhechting

Definitie:
Verstoring van het interactieve proces tussen ouder/significante ander en zuigeling dat de ontwikkeling van een beschermende en koesterende wederzijdse relatie tussen hen moet bevorderen.


Ouder-kindscheiding

Definitie:
Aanwezigheid van factoren die de interactie tussen kind en ouder(s) onmogelijk maken.


Overbelasting van mantelzorgverlener

Definitie:
Door mantelzorgverlener ervaren problemen met vervulling van mantelzorgtaken.


Dreigende overbelasting van mantelzorgverlener

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor problemen met de vervulling van mantelzorgtaken.


Mantelzorgtekort

Definitie:
Onvoldoende emotionele en/of praktische ondersteuning van anderen.


Verstoorde verbale communicatie

Definitie:
Verminderd vermogen of onvermogen om door middel van taal met anderen te communiceren.


Afwijkende groei en ontwikkeling in communicatieve vaardigheden (specificeer)

Definitie:
Afwijking van leeftijdsnormen wat betreft de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (specificeer de soort vaardigheid).


Dreigend geweld

Definitie:
Aanwezigheid van Risicofactoren voor gewelddadige handelingen waarbij de cliŽnt zichzelf of anderen lichamelijk letsel kan toebrengen.